Pracovné právo

Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch nielen zamestnancov, ale aj zametnávateľov. Pomoc pri vymáhaní neuhradenej mzdy a odstupného, príprava a revízia pracovnoprávnych zmlúv.

Read more
OBCHODNÉ PRÁVO

Spisovanie, pripomienkovanie zmlúv, zakladanie obchodných spoločností, zmeny v spoločnostiach vrátane podávania návrhov na obchodný register a zastupovanie pred registrovým súdom. Právna pomoc v obchodných sporoch, vymáhaní pohľadávok z obchodného styku.

Read more
Exekúcie

Právna pomoc v exekučnom konaní, zastupovanie pred exekútorským úradom, ale aj pomoc pri vymáhaní pohľadávky alebo inej povinnosti uloženej súdom. Podáme námietky, návrh na zastavenie exekúcie, odklad exekúcie.

Read more
Rodinné právo

Zastupovanie v rozvodovom konaní. Kompletné zastupovanie od podania samotného návrhu resp. vyjadrenia sa k návrhu, ktorý bol podaný partnerom, až po súdne konanie. V prípade ak nemáte záujem o zastupovanie na pojednávaní, pripravíme pre vás kvalifikovaný návrh/podanie so všetkými náležitosťami. Zastupovanie aj v následnom vyporiadaní spoločného majetku manželov po rozvode. Zastupovanie v konaniach o úprave práv […]

Read more
Nehnuteľnosti

Spisovanie, pripomienkovanie zmlúv kúpnopredajných, darovacích, záložných, o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti, nájomných. Zastupovanie v sporoch o určení vlastníckeho práva, či neplatnosti zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností. Poskytujeme poradenstvo v oblasti susedských sporov. Pomôžeme vám pri zrušení a vyporiadaní podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva či už prostredníctvom zmluvy alebo súdnou cestou.

Read more
OBČIANSKE PRÁVO

Právne poradenstvo v občianskom práve Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho zákonníka a civilných procesných noriem, ako aj ďalších právnych noriem občianskeho práva. Právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach o zaplatenie, o plnenie z poistnej zmluvy, či ohľadom uplatňovania nárokov vyplývajúcich z reklamácie, náhrady škody, bolestného a pod. Zastupovanie v dedičskom konaní, riešenie sporov medzi dedičmi […]

Read more