Profil

 Advokátska kancelária JUDr. Marián Havrila má skúsenosti so zmluvnou agendou, právnym poradenstvom, obhajobou v trestnom konaní, ako aj s úspešným zastupovaním v súdnych a správnych konaniach. Základným pilierom činnosti je vzájomná dôvera klienta a advokáta, profesionalita a poskytovanie kvalitných služieb za primerané ceny. V prípade zastupovania v súdnych alebo správnych konaniach informujeme klienta o pravdepodobnosti úspechu a možnostiach vývoja už pri prevzatí veci. Advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc tak právnickým osobám ako aj fyzickým osobám, ktoré riešia bežná aj neobvyklé životné situácie. Klientom je zaručená absolútna diskrétnosť pri riešení ich problémov v súlade s povinnosťou mlčanlivosti. Právne služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky.
Advokát JUDr. Marián Havrila je zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 7887. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Akademický titul "JUDr." mu bol udelený na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach po vykonaní rigoróznej skúšky a odhajobe rigoróznej práce v roku 2015.

Cenník

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa stanovuje podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška“). Podľa §1 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Tarifná odmena

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal

Paušálna odmena

Môže sa dohodnúť odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, príp. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.

Jednoduchá právna pomoc

Pod jednoduchou právnou pomocou treba rozumieť poskytnutie právneho poradenstva v sídle advokátskej kancelárie bez zastupovania pred súdom, resp. iným orgánom. V tomto prípade môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny (§3 Vyhlášky)

Podielová odmena

Tento druh odmeny sa môže dohodnúť vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci

Hodinová odmena

Tento druh odmeny sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

V zmysle ustanovenia § 15 hore uvedenej vyhlášky má advokát popri nároku na odmenu aj nárok:   a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,   b) na náhradu za stratu času

Nájdete Nás

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Marián Havrila – advokát

Námestie slobody 13, 071 01 Michalovce (,,Výšková budova“ 9. poschodie)
IČO: 52733351
DIČ: 1076579669
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK02 0900 0000 0051 6344 7707
Tel.: +421 915 316 633
Mail:   advokathavrila@gmail.com
   akhavrila@gmail.com

Stránkové hodiny:
 pracovné dni: 8.00 - 16.00, vždy vopred po telefonickej dohode